minder taalscheiding | waardering van het Fries en andere talen

Het Talen4all-project liep van mei 2018 t/m juli 2019 en is inmiddels afgerond. Op deze website zijn de in het project ontwikkelde producten te vinden.

 

Middels het pilotproject Talen4all wilden de Academie Primair Onderwijs (PO) en het lectoraat Fries en Meertaligheid van de NHL Stenden Hogeschool in directe samenwerking met 8 scholen in Friese steden activiteiten ontwikkelen, implementeren en evalueren die inzetten op:

  1. positieve attitudes van leerkrachten en leerlingen t.a.v. de waardering en het gebruik van de Friese taal naast andere talen.
  2. minder taalscheiding tussen de officiële voertalen en meer expliciete taalvergelijking.

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân