Nim kontakt op mei ien fan de ondersteane kontakpersoanen foar mear ynformaasje.

 

Besikersadres:

Rengerslaan 10, kamer A0.068

8917DD Ljouwert

 

Postadres

Postbus 1080

8900 CB Ljouwert

Telefoan (resepsje NHL Stenden Hegeskoalle)

+31 (0)889917000

 

 

 

It Talen4all-projekt is in projekt

fan NHL Stenden Hegeskoalle

en wurdt finansierre troch

de Provinsje Fryslân