Monstertaal

 

 

Talen4all-Toolbox

 

Dêrnjonken waard in Talen4All-toolbox ûntwikkele mei in samling fan alle yn it projekt ûntwikkele meartalige aktiviteiten. Dizze aktiviteiten waarden ûntwikkele troch learkrêften fan de dielnimmende skoallen yn gearwurking mei de Talen4All ûndersikers. De Toolbox befettet aktiviteiten en lessen mei ynstruksjes en taljochting dy’t jo direkt tapasse kinne yn it ûnderwiis. De aktiviteiten binne rjochte op de befoardering fan it Frysk en oare minderheidstalen op skoalle.

 

 

It Talen4all-projekt is in projekt

fan NHL Stenden Hegeskoalle

en wurdt finansierre troch

de Provinsje Fryslân