In het EU-beleid is verankerd dat elke burger in de Europese Unie meertalig moet worden (COM, 2008). Vooralsnog zijn echter niet alle typen van meertaligheid in de alledaagse praktijk van leerkrachten erkend als een aanwinst voor het leren. Vooral de migrantentalen worden op school genegeerd of verboden (Pulnix, Van Avermaet & Agirdag, 2015). Families worden zelfs beïnvloed om minder in hun thuistalen te communiceren, wat negatieve gevolgen voor de taal- en cognitieve ontwikkeling kan hebben (Bialystok, 2001)

 

Volgens taalontwikkelingsdeskundige Jim Cummins (2001, p. 19):

“To reject a child’s language in the school is to reject the child.” (Als je de taal van een kind in de school afwijst, dan wijs je het kind af.)

 

De vraag voor basisschoolleerkrachten is echter: hoe kunnen we met verschillende talen omgaan zodat alle leerlingen in hun taalontwikkeling kunnen worden ondersteund? Uit internationaal onderzoek blijkt dat daarvoor niet alleen een positieve attitude ten aanzien van de talen van de leerlingen nodig is, maar dat ook kennis over meertalige taalontwikkeling en praktische vaardigheden om die kennis didactisch toe te kunnen passen een voorwaarde is.

 

Het project kende een holistisch meertalig onderwijsmodel (Duarte, 2017) waarin waardering van taal tot onderdompeling in de taal een plek heeft.

 

 

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân