Waarom het Talen4all-project?

 

Talen4all is een eenjarig pilotproject opgezet vanuit de Academie Primair Onderwijs (PO) en het lectoraat Fries en Meertaligheid van de NHL Stenden Hogeschool. Het doel van Talen4all is meertalige activiteiten ontwerpen die in het eigen ontwikkelprofiel van de scholen passen, deze uit te voeren en te evalueren. Dit vanuit het perspectief dat dat zal leiden tot het ontwikkelen van een positieve attitude bij leerlingen en leerkrachten ten aanzien van alle bij de leerlingen aanwezige talen, waaronder met name ook het Fries. Er wordt geëxperimenteerd met minder taalscheiding tussen de officiële voertaal/voertalen en andere talen en er wordt gebruik gemaakt van meer expliciete taalvergelijking.

Hoe wordt er gewerkt?

 

Er nemen acht basisscholen deel aan het project. Zij werken bottom-up samen met onderzoekers van de Academie PO en het lectoraat Fries en Meertaligheid. Binnen elke school worden twee activiteiten ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze activiteiten vallen onder de drie hoofdmodules: attitudes, kennis en vaardigheden.

 

De ontwikkelde activiteiten vallen onder 5 categorieën:

  • Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving
  • Kennis over talen in Fryslân, Europa en de wereld
  • Kennis over taalverschillen (woordenschat en zinsbouw)
  • Taalleerstrategieën
  • Kennis over culturele diversiteit

 

De activiteiten zijn m.n. gericht op de bovenbouw van de basisscholen. Alle ontwikkelde activiteiten worden in een online Talen4all-toolbox ondergebracht, die beschikbaar gesteld zal worden aan scholen binnen en buiten het project. Scholen worden bezocht en activiteiten worden gefilmd zodat uitwisseling van ideeën tussen scholen vergemakkelijkt wordt. Tevens dienen de opnames als voorbeeldmateriaal voor de online toolbox.

Naast de activiteiten vinden studiedagen plaats en kunnen leerkrachten deelnemen aan workshops op de NHL Stenden Hogeschool. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de taalattitudes van de leerkrachten en leerlingen. Tenslotte wordt er een app ontwikkeld om bovenbouwleerlingen op een speelse manier in aanraking te laten komen met meertaligheid.

Welke scholen werken mee aan het project?

 

Aan het project doen 8 scholen mee. De scholen die meedoen aan dit project vallen onder ten minste één van de hieronder genoemde schooltypen:

  • Bassischolen met een (gedeeltelijke) ontheffing voor het vak Fries
  • Bassischolen in stedelijke gebieden met een hoog percentage Nederlandstalige leerlingen
  • Basisscholen in stedelijke gebieden met een hoog percentage anderstalige leerlingen

 

De deelnemende scholen zijn:

1. OBS De Wielen, Leeuwarden

2. OBS Eestroom, Leeuwarden

3. OBS Trianova, Leeuwarden

4. Plataanschool, Leeuwarden

5. IKC Wiarda, Goutum

6. De Uniaskoalle, Wirdum

7. OBS van Maasdijkschool, Heerenveen

8. De Westermar, Joure

 

 

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân